« Ves enrere

accidents patronal

Tinc Mútua d'Accidents del Treball, cal que asseguri la Responsabilitat Civil Patronal?

Sovint quan un agent o corredor presenta una proposta d’assegurança a una empresa, l’empresari o el gerent de l’empresa li comenta que la cobertura de Responsabilitat Civil Patronal no la necessita perquè ja té la Mútua d’Accidents del Treball. Són coses diferents. Anem a veure doncs la diferència entre una i l’altra i perquè és del tot imprescindible que l’empresa tingui contractada en la seva assegurança, la cobertura de Responsabilitat Civil Patronal

En poques paraules, les mútues d’accidents del treball són associacions privades que mitjançant autorització de la Seguretat Social, esdevenen col·laboradores de la pròpia Seguretat Social

La seves funcions principals entre d’altres, són prestar l’assistència sanitària, inclosa la rehabilitació, a aquells pacients que han patit un accident del treball o una malaltia professional, i fer-se càrrec de la prestació econòmica derivada d’una incapacitat temporal.

Per tant, de manera resumida, la funció de la mútua d’accident del treball és atendre mèdicament al pacient que ha patit un accident del treball

Per la seva banda la Responsabilitat Civil Patronal cobreix la responsabilitat en la que pot incórrer l’empresa front els danys que hagi pogut patir un empleat duent a terme la seva feina.

És obligació de l’empresa que l’empleat compti amb les instal·lacions, entorn, eines, seguretat etc adients  per dur a terme la seva feina.

En cas d’accident laboral, si l’empleat considerés que no comptava amb aquests elements, podria reclamar a l’empresa danys i perjudicis, que són precisament l’objecte de cobertura de la Responsabilitat Civil Patronal

En conclusió, si un empleat té un accident a la feina que necessita atenció mèdica, serà atès per la Mútua d’Accidents del Treball fins a la seva plena recuperació, però això no li treu el dret de si considera que l’empresa pot haver incorregut en responsabilitat, de reclamar danys i perjudicis.

Per tant tenir Mútua d’accidents del Treball no eximeix de tenir ben contractada la cobertura de Responsabilitat Civil Patronal, i a l’inrevés. 

 

Comentaris