« Atrás

fraccionat

El pagament fraccionat
Siguiente

Anem a parlar d’un tema que porta sovint molts dubtes. A veure si aconseguim aclarir-los

Totes les Entitats Asseguradores donen l’opció als seus clients de pagar el rebut anual de manera fraccionada en pagaments semestrals, quadrimestrals o mensuals.

El fet que el pagament sigui fraccionat ens permet interrompre els pagaments per haver anul·lat la pòlissa abans de completar l’anualitat?

Com que la companyia ja no està cobrint el bé que havíem convingut, en conseqüència deixem de pagar.

És correcta aquesta afirmació? No, en assegurances no és correcta. En assegurances no és així i mirarem d’explicar el perquè

Probablement aquest raonament el fem en comparació amb d’altres serveis com podria ser la llum, la telefonia, gas etc. en els que els pagaments són mensuals. Si em dono de baixa de la companyia de la llum, com que ja no em dóna servei, ja no pago el rebut mensual. En aquests casos el servei i el seu pagament es divideix en el temps. Cada pagament mensual correspon al servei rebut aquell mes.

Quan contractem una assegurança, l’Entitat Asseguradora ens fixa un preu. Aquest preu determina per quina quantitat l’Entitat està disposada a assumir el risc que li proposem. Risc, que es pot produir el primer dia, l’últim, o no produir-se.

El fraccionament és una opció de com satisfer aquest preu, però en cap cas significa que s’està fraccionant la vigència de l’assegurança, a diferència dels serveis de llum, telefonia gas ...

Posem un exemple que ens serveixi de referència. Assegurem la nostra llar d’incendi per 600.000 € i el preu de l’assegurança són 180 €. Durada de l’assegurança, un any

Si optem pel pagament semestral, els 90 € que pagarem primer, no corresponen al preu de sis mesos d’assegurança. Si fem pagament mensual 180/12=15 €, els 15 € no són el preu d’un mes d’assegurança. 90 € o 15 € només són formes de satisfer el preu, que és 180 €

Per tant, i seguint amb el mateix exemple, si tenim pagament semestral i anul·lem la pòlissa als sis mesos, estem obligats a pagar la segona quota fins a completar els 180 €

Perquè estem obligats a pagar igualment el preu sencer si el segon semestre ja no tindrem la casa assegurada?

Perquè el preu de l’assegurança no es divideix en el temps. El que es divideix en el temps és com es paga.

L’Entitat asseguradora assumeix el risc sencer des del primer dia fins a l’últim.

L’incendi, es pot produir el primer dia de vigència de l’assegurança, al cap d’un mes, al cap de 8, o no produir-se. Això és una assegurança.

Si allò que paguem fos divisible en el temps, la indemnització a percebre també ho hauria de ser?  

Si creiem que el preu és divisible en el temps de manera que si als sis mesos de la pòlissa, l’anul·lem, tenim dret a no pagar la segona quota de pagament semestral, estem fent el plantejament que la cobertura també és divisible en el temps, o sigui que si l’incendi es produeix als sis mesos l’Entitat ens pagaria la meitat. I això no té cap sentit.

Si paguem de manera mensual 15 €, que és una dotzena part del preu, i tenim l’incendi el primer mes de vigència de la pòlissa, la companyia ens indemnitzarà una dotzena part de la quantitat assegurada? No, la companyia ens pagarà el 100% de la quantitat assegurada sigui quan sigui l’incendi, i per assumir aquest risc ens demana un preu, que hem de pagar.

Una assegurança té un preu, i com fem amb tota la resta de productes que adquirim, el preu l’hem de pagar sencer fraccionem o no el seu pagament

 

Comentarios
ANTONIO
EL CONCEPTO, DEL COMPROBANTE DE PAGO, "IMPUESTOS", ¿¿CORRESPONDE AL IVA DE LA PRIMA NETA + RECARGOS?? QUE %?
30/04/20 12:12
Siguiente