Què és l'assegurança de Responsabilitat Civil?

En moltes de les assegurances que tenim contractades, la del cotxe, de la llar, comerç, comunitat de propietaris, indústries ...  hi veiem la cobertura de Responsabilitat Civil, a banda de les assegurances que són directament de Responsabilitat Civil

Què és doncs l’assegurança de Responsabilitat Civil?

L’assegurança de Responsabilitat Civil parteix del principi recollit en el Codi Civil  que diu que aquell que causa un dany a un altre està obligat a reparar-lo

L’objecte, per tant, de l’assegurança de Responsabilitat Civil és assumir en nom del causant del dany les conseqüències econòmiques que es derivin del perjudici causat a un altre

Hi ha molts tipus diferents de Responsabilitats Civils. Citem les més habituals

- RC Privada. La Responsabilitat que es derivi de la meva vida privada. Els danys que pugui causar involuntàriament en les meves activitats privades.

- RC Explotació. La que es pot derivar de l’activitat pròpia d’un negoci, una indústria. Danys que es puguin causar per les instal·lacions, o duent a terme l’activitat professional ...

- RC Patronal. En la que pot incórrer l’empresa front els danys causats als seus propis treballadors atribuïbles a l’empresa. Per deficiència en les instal·lacions o en les eines a utilitzar etc.

- RC de Producte. La derivada dels danys causats per un producte que hem fabricat i distribuït

- RC Professional. La derivada d’una mala aplicació dels coneixements o obligacions professionals

Hi ha també assegurances de RC de contractació obligatòria per llei com la de vehicles a motor, la del caçador, la d’embarcacions d’esbarjo entre d’altres

Arribats aquí mirem d’aclarir una confusió freqüent i que genera sovint consultes i queixes a les asseguradores. Hem dit que l’assegurança de Responsabilitat Civil cobreix la responsabilitat front un dany. Com diu el Codi Civil, l’obligació de reparar el dany causat.

En conseqüència hi haurà cobertura si hi ha responsabilitat, no si hi ha només dany.

Dit així sembla que no hi hagi d’haver dubte, però sovint els conceptes responsabilitat i dany es confonen i en diverses ocasions s’ha cregut que si hi ha dany, necessàriament hi ha responsabilitat, i no és així.

Per posar un exemple concret, si entro en uns grans magatzems caic i em faig mal, el motiu de la caiguda pot ser atribuïble als grans magatzems (mal estat del terra, una escala mal il·luminada etc.)   o puc haver caigut per motius exclusivament accidentals (una distracció, estar mirant el mòbil etc.) 

Seguint les paraules del codi civil, els grans magatzems estan obligats a reparar el dany causat, no el que no han causat, per tant el requisit necessari per a que l’assegurança es faci càrrec de les conseqüències econòmiques que es puguin derivar, és que hi hagi responsabilitat, no exclusivament que hi hagi dany.

Dit més directament, l’assegurança de RC cobreix responsabilitats, no danys

És el mateix cas que el cotxe, que normalment no genera tants dubtes ni confusions. Si tenim el cotxe assegurat només de Responsabilitat Civil, allò que col·loquialment en diem “a tercers” la nostra assegurança s’haurà de fer càrrec dels danys que puguem causar a un altre vehicle, no si no els hem causat

Quina quantitat s’ha d’assegurar de Responsabilitat Civil?

La dificultat a l’hora de fixar la quantitat a assegurar rau en que no es pot preveure quin dany pots causar abans de causar-lo, a diferència de quan s’assegura d’incendi, robatori etc un habitatge, botiga, indústria ...  En aquests casos el valor dels béns que es poden malmetre és conegut i en cap circumstància es pot perdre un valor superior.

En Responsabilitat Civil no es pot preveure el dany que es pot causar abans de causar-lo i per tant aquest no pot ser el paràmetre a seguir per decidir el Capital a assegurar. Ens guiarem doncs per d’altres. El tipus d’activitat i el volum de l’activitat. Facturació, nº d’empleats, nº d’alumnes en cas de centres d’ensenyament, aforament en teatres o cinemes, caps de bestiar en cas d’explotacions ramaderes etc. 

El mercat assegurador ens donarà també pistes de quines quantitats són les que més s’estan contractant en les diferents activitats. Pel que fa a habitatges i RC Privada majoritàriament no són inferiors als 150.000 €. En empreses anirà molt directament relacionat a l’activitat i volum com ja hem comentat. 300.000 €, 450.000 €, 600.000 €, 1.000.000 € ...

El fet d’augmentar el Capital a assegurar, per exemple doblar-lo, no vol dir en cap cas que el preu de l’assegurança es dobli, ni molt menys. Com més augmentem el Capital Assegurat la proporció d’augment del preu de l’assegurança és menor.

Com acostumem a dir recomanem comptar amb un mediador d’assegurances professional que pugui assessorar-nos per poder cobrir la Responsabilitat Civil, una cobertura de la màxima importància,  de la millor manera.

Comentaris