POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del RGPD (UE) 2016/679 Reglament General de Protecció de Dades Personals i a la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que MUSSAP, Mútua d'Assegurances i Reassegurances a P.F., en endavant MUSSAP, és titular d'aquest lloc web, i per això us informa de la següent Política de Privadesa:

Responsable del tractament de les dades personals

Les dades personals que ens proporcioneu seran incloses en un fitxer el responsable del tractament del qual és:

Identitat: MUSSAP, Mútua d'Assegurances i Reassegurances a P.F. / CIF: G08171548

Registre: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​tom 20806, apartat n.º 5, foli 149, full B-12.571, codi M-107

Adreça: Via Laietana, núm. 20 – 08003 Barcelona

Telèfon: +34 93 295 63 00

Adreça electrònica : mussap@mussap.com

Dades personals que es tracten

MUSSAP no sol·licita a la seva pàgina web dades als usuaris que la visiten, per tant, la comunicació de dades personals de l'usuari mitjançant la nostra web únicament es pot entendre que tindrà lloc quan aquests voluntàriament utilitzin el formulari d'informació o contractació “en línia” o mitjançant les adreces de correu electrònic publicades a la nostra web.

Les dades obtingudes directament de l'interessat derivades de la contractació i el manteniment d'una pòlissa d'assegurança poden ser:

 • dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, document d’identitat, domicili, telèfon, adreça postal i electrònica, etc.
 • dades de característiques personals: estat civil, sexe, data de naixement, edat, nacionalitat, professió, domicili, etc. En determinats productes d'assegurança es poden tractar dades fisiològiques, d'activitat física o de salut.
 • dades derivades de la relació comercial o contractual, com ara dades econòmiques o bancàries.
 • dades de categories especials, com ara dades de salut per a la valoració i selecció de riscos i per a la gestió de les prestacions asseguradores, o dades d'infraccions per a la prevenció de frau o blanqueig de capitals.
 • dades de terceres persones, bé perquè siguin assegurats, beneficiaris o tercers perjudicats, i han estat facilitades pel prenedor de la pòlissa o pels seus propis titulars.

Finalitat de les dades personals

MUSSAP podrà tractar les dades personals dels interessats amb les finalitats següents i de conformitat amb la base legal assenyalada en cada cas:

A) Respecte de les dades de navegació i ús de les pàgines web o apps del Responsable, es realitzarà un tractament d'acord amb les finalitats establertes a la Política de Galetes, atenent a si es tracta de galetes necessàries, de preferències, d'estadística o de màrqueting .

La base legal és el consentiment de l'interessat, excepte pel que fa a les galetes tècniques o necessàries.

B) En l'àmbit de la contractació i el manteniment d'una pòlissa d'assegurança, les dades es podran tractar amb les finalitats següents:

1-Gestionar la sol·licitud i oferta d'un producte d'assegurança que s'ajusti a les exigències i necessitats del client, així com fer les gestions precontractuals que siguin necessàries fins a la seva formalització.

La base legal és l’execució d’un contracte o l’aplicació, a petició de l’interessat, de mesures precontractuals, així com el compliment de les obligacions legals del Responsable.

2- Dur a terme mesures precontractuals de valoració, selecció i tarifació de riscos associats a la sol·licitud d'una assegurança, incloent-hi la possibilitat de consultar fitxers de solvència patrimonial i de fer qüestionaris de salut i/o reconeixements mèdics que siguin necessaris.

La base legal és l’execució d’un contracte o l’aplicació, a petició de l’interessat, de mesures precontractuals, així com el compliment de les obligacions legals del Responsable.

3-Comunicar informació a determinades autoritats públiques, òrgans reguladors o governamentals en aquells supòsits en què calgui fer-ho per llei, normativa local o en el compliment d'obligacions regulatòries.

La base legal és el compliment de les obligacions legals del responsable.

La base legal és el compliment de les obligacions legals del responsable.

4-Realitzar gestions derivades del manteniment de la relació contractual, d'índole administrativa o fiscal, o altres gestions derivades de la pòlissa com, per exemple, modificacions o ampliacions de cobertura.

La base legal és l’execució d’un contracte i el compliment de les obligacions legals del Responsable.

5-Realitzar les verificacions necessàries per determinar indemnitzacions o assistències a favor d'assegurats, tercers perjudicats, beneficiaris o drethavents de qualsevol d'ells, gestionar sinistres i donar compliment a les obligacions derivades de la pòlissa d'assegurança.

La base legal és l’execució d’un contracte i el compliment de les obligacions legals del Responsable.

6-Intercanviar informació amb els mediadors d’assegurances, agents i corredors, o altres operadors com entitats asseguradores que puguin intervenir en la mediació i distribució duna pòlissa d’assegurança.

La base legal és l’execució d’un contracte i el compliment de les obligacions legals del Responsable.

7-Comunicar dades per realitzar operacions de reassegurança, coassegurança, administració o cessió de cartera amb altres entitats asseguradores o reasseguradores.

La base legal és el compliment de les obligacions legals del Responsable, així com l’interès legítim del Responsable a fi de mantenir un adequat equilibri tècnic-financer, i l’execució d’un contracte.

8-Atendre i gestionar les queixes i reclamacions que si s’escau es presentin, per part de prenedors, assegurats, beneficiaris, tercers perjudicats i drethavents.

La base legal és l’execució d’un contracte i el compliment de les obligacions legals del Responsable.

9-Realitzar accions comercials per qualsevol mitjà (correu postal, correu electrònic, sms o telèfon) dels propis productes d'assegurança del Responsable que poguessin ser d'interès per al titular de les dades.

La base legal és l'interès legítim del Responsable a oferir productes similars o compatibles amb un producte ja contractat, així com en el consentiment de l'interessat que es podrà retirar en qualsevol moment sense que això condicioni l'execució del contracte.

10- Dur a terme enquestes de qualitat sobre els serveis prestats, així com realització d'anàlisis i estudis de mercat sobre els productes de l'entitat.

La base legal és l'interès legítim del Responsable, per tal de conèixer la qualitat dels serveis prestats i la idoneïtat dels productes que ofereix als seus clients.

11-Realitzar enregistraments de les converses telefòniques que es mantinguin entre l'interessat i el Responsable amb la finalitat de control de qualitat, així com per a la defensa dels interessos d'aquest darrer en cas de controvèrsia.

La base legal és l'interès legítim del Responsable als efectes de fer un control de qualitat, així com en la defensa dels seus propis interessos davant d'una reclamació judicial o extrajudicial.

12-Prevenir el frau i el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, i informar si s’escau els organismes o autoritats competents.

La base legal és el compliment de les obligacions legals del responsable, així com l’interès públic.

13-Intercanviar informació entre les entitats que en formen part o col·laboren amb MUSSAP, a efectes de compliment de les obligacions de supervisió i solvència, així com per a la centralització dels seus recursos.

La base legal és l'interès legítim del Responsable, a l'efecte de centralització dels recursos, així com per al compliment de les obligacions legals de supervisió i solvència.

14-Establir fitxers comuns que continguin dades de caràcter personal per a la liquidació de sinistres, i la col·laboració estadística actuarial amb la finalitat de permetre la tarifació i la selecció de riscos, així com l'elaboració d'estudis de tècnica asseguradora.

La base legal és l'interès legítim del Responsable, ja que és una mesura necessària per al desenvolupament de la seva activitat.

15-Elaboració de perfils de clients amb finalitats comercials, a efectes de disseny i comercialització de productes d’assegurances oferts per l’entitat.

La base legal és el compliment de les obligacions legals del Responsable, així com l’interès legítim en el disseny dels seus productes asseguradors.

C) Les dades de contacte de clients potencials es tractaran amb la finalitat d'oferir als interessats informació comercial sobre productes i serveis de MUSSAP i, si s’escau, realitzar les gestions precontractuals necessàries per formalitzar un contracte d'assegurança.

La base legal és el consentiment de l’interessat, que podrà retirar-se en qualsevol moment.

D) Les dades que es puguin recollir a través de formularis de contacte seran tractades amb la finalitat de gestionar les sol·licituds d'informació que puguin fer els interessats, o bé de conformitat amb les finalitats indicades a aquests efectes a cada formulari. També es poden tractar amb finalitat comercial si l'interessat manifesta el seu consentiment expressament.

La base legal és el consentiment de l’interessat, que podrà retirar-se en qualsevol moment.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals que siguin facilitades per l'interessat podran ser comunicades a les persones físiques o jurídiques següents:

 • A les entitats que formen part o col·laboren amb MUSSAP, amb finalitats administratives internes, de centralització de recursos i als efectes de supervisió i solvència.
 • Al mediador o distribuïdor d’assegurances, a l’efecte de formalització de la documentació contractual i del manteniment de l’activitat de mediació amb el prenedor de la pòlissa.
 • Als diferents encarregats de tractament amb fins de prestació de serveis professionals que es derivin de la pòlissa d'assegurança contractada, com perits, reparadors, professionals d'assistència, advocats i procuradors externs, i altres serveis de gestió de sinistres. En aquest context Mussap podrà realitzar transferències internacionals de dades a tercers països, per a la qual cosa exigirà les garanties adequades.
 • A altres entitats asseguradores o reasseguradores, a efectes de distribució, reassegurança o coassegurança.
 • A entitats titulars de fitxers de serveis d’informació sobre solvència patrimonial i de crèdit amb motiu de la realització de consultes, així com en cas d’incompliment de les obligacions contractuals per part del prenedor de la pòlissa.
 • A organismes públics per al compliment de les seues obligacions legals i quan sigui estrictament necessari.
 • A les autoritats competents, jutges i tribunals sempre que hi hagi previ requeriment per part seva i en el marc d'una investigació.

Temps de conservació de les dades personals

MUSSAP conservarà les dades personals de l'interessat mentre mantingui relació comercial o contractual amb aquest, i posteriorment després de la finalització durant els terminis de prescripció legal de les accions que siguin aplicables.

L'interessat podrà exercir el seu dret de supressió de dades conforme s'estableix a l'epígraf següent, mantenint-se en aquest cas les dades degudament bloquejades i disponibles únicament a requeriment de les autoritats competents, jutjats i tribunals.

Enregistrament de trucades telefòniques

Es podran enregistrar trucades amb la finalitat de l’execució del servei, la millora de la seva qualitat, la realització d’enquestes, gestió de reclamacions rebudes per part dels assegurats o assegurades o clients finals i/o de prevenció del frau.

L’assegurat/da, client i les parts intervinents en la prestació del servei sol·licitat seran informats sobre l’enregistrament de les trucades.

Exercici dels seus drets

Us recordem que, en qualsevol moment, podeu exercitar els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, cancel·lació, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades mitjançant accés a aquests formularis o comunicació escrita a:

MUSSAP, Mútua d'Assegurances i Reassegurances a P.F.

Via Laietana, núm. 20 – 08003 Barcelona

adreça electrònica: mussap@mussap.com

En el cas de no obtenir satisfacció en l'exercici dels seus drets, l'interessat té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, Carrer Jorge Juan, 6, 28001 de Madrid.