Ajudes pels danys causats per temporal Filomena

El govern espanyol ha declarat “Zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil” a conseqüència del temporal de neu Filomena dels dies del 7 al 18 de gener, les Comunitats Autònomes: Andalusia, Aragó, Astúries, Castella La Manxa, Castella Lleó, Comunitat de Madrid, La Rioja i Navarra

D’acord amb la llei 17/2015 que regula situacions d’emergència i els Reals Decrets 307/2005 i 477/2007 sobre la llei general de subvencions, els perjudicats per la tempesta d’aquestes comunitats poden accedir a unes ajudes econòmiques

Qui pot sol·licitar les ajudes econòmiques?

  • Unitats Familiars (amb una sèrie de criteris en funció dels ingressos i tamany de la família)
  • Comunitats de Propietaris
  • Titulars, siguin persopnes físiques o jurídiques, d’establiments mercantils, industrials o de serveis

És requisit per poder optar a aquestes ajudes econòmiques que els danys o pèrdues hagin estat causats directament pel fet catastròfic, en aquest cas la tempesta Filomena, i que es pugui acreditar aquesta relació causal

Les ajudes tenen caràcter subsidiari repecte qualsevol altre sistema de cobertura d’aquests danys. Ara bé, en el cas que aquests altres sistemes  no cobreixin la totalitat dels danys, les ajudes es concediran amb caràcter complementari fins a completar el valor del dany produït

Per tant si els danys estan coberts per una assegurança només es tindrà dret a les ajudes si la  l’assegurança no hagués cobert la totalitat de l’import  del dany.

Les persones que vulguin sol·licitar aquesta ajuda han de presentar el model corresponent que es pot trobar en l’Ordre INT/277/2008