Què és l’assegurança d'accidents personals?

Assegurança d'accidents: què és i per què contractar-la?


 

Els accidents són fets sobtats, imprevistos i aliens a la nostra voluntat. I una altra cosa molt important; podem prendre mesures per disminuir la probabilitat de patir-los, però no podem fer res per deixar de córrer el risc de tenir un accident. En conseqüència, tots estem sotmesos a la possibilitat de patir un accident que ens pugui causar la mort, lesions importants, disminució d’ingressos ... Les assegurances d'accidents es presenten com una eina valuosa per protegir el teu benestar financer i el dels teus familiars.

Què és l'assegurança d'accidents personals?

S’anomena assegurança d'accidents personals aquella assegurança que cobreix la mort i la invalidesa permanent a conseqüència d’un accident.

S’entén per accident qualsevol fet sobtat, imprevist i aliè a la voluntat de la persona assegurada. Pot ser un accident de circulació, domèstic, laboral, practicant una activitat esportiva, etc.

Comptar doncs amb una assegurança d’accidents garanteix una indemnització que permeti mantenir un cert nivell de vida als hereus, en cas de mort, o a la pròpia persona assegurada en cas d’invalidesa.

Modalitats de les assegurances d'accidents

Existeixen diferents modalitats d’assegurança d’accidents:

  • Assegurances d’accidents individuals, per a una sola persona
  • Assegurances d’accidents col·lectives, per a un grup de persones.
  • Assegurances d’accidents temporals, per a una activitat concreta o anuals renovables.
  • Assegurances d’accidents per al personal d’una empresa. Pot ser de contractació voluntària per part de l’empresa, o complint un requisit del conveni col·lectiu al que pertanyi. En aquest cas, les condicions de l’assegurança venen determinades pel conveni del sector que correspongui.

Es poden fer assegurances d’accidents que cobreixin la persona o les persones assegurades les 24 h o només durant activitat concreta o durant l’horari laboral.

Cobertures de l'assegurança d'accidents personals

Les principals cobertures d'una assegurança d'accidents són la mort i la invalidesa permanent. Per tant totes les assegurances tenen un Capital Assegurat per mort i un per Invalidesa Permanent

En cas de mort, els beneficiaris rebran el 100% de la quantitat assegurada.

En cas d’invalidesa permanent anirà en funció de si es tracta d’una invalidesa permanent absoluta, que inhabilita a l’assegurat per qualsevol tipus de feina, o bé parcial. En un accident es poden patir Invalideses que tot i ser permanents, no inhabiliten completament la persona, com pot ser la pèrdua d’un dit, o l’audició d’una orella etc.

La Invalidesa Permanent Absoluta indemnitza el 100% del Capital Assegurat, i les Invalideses permanents parcials un percentatge del Capital Assegurat en funció de la invalidesa que es tracti, i que ve recollit en les Condicions de l’Assegurança.

A banda d’aquestes dues cobertures principals, una assegurança d’accidents en pot incloure d’altres generalment de contractació opcional.

Les despeses mèdiques derivades d'accident, i/o la Indemnització per cada de dia de baixa a causa d'un accident, són les més habituals, però n’hi pot haver d’altres.

On contractar la millor assegurança d'accidents personals?

Mussap disposa d’una completa cobertura. Amb la nostra assegurança d'accidents pots fer assegurances individuals, cobrint les 24 hores del dia, col·lectives així com de conveni col·lectiu. Posa't en contacte amb nosaltres i resoldrem tots els teus dubtes sobre la nostra assegurança. Protegeix-te davant de qualsevol accident!