Què és una assegurança de responsabilitat civil?

Assegurança de responsabilitat civil: què és, tipus i cobertures

Si hi ha una assegurança que és present en el nostre dia a dia, aquesta és l'assegurança de responsabilitat civil o RC, una de les cobertures més bàsiques que existeix en el món de les assegurances.

L'article 1902 del Codi Civil espanyol estipula que “El que per acció o omissió causa mal a un altre, intervenint culpa o negligència, està obligat a reparar el mal causat”.

Això significa que qualsevol particular o empresa està obligat a respondre pels danys ocasionats a tercers, la qual cosa sol implicar una indemnització econòmica.

En aquest article t'expliquem amb detall què és una assegurança de responsabilitat civil, quines cobertures inclou, i per què és essencial comptar amb aquesta cobertura per a fer front a possibles reclamacions per danys.

Què és l'assegurança de responsabilitat civil?

L'assegurança de responsabilitat civil és una pòlissa que cobreix les reclamacions per danys ocasionats a tercers, ja siguin de tipus personal o material. Això significa que, en cas de causar un mal de manera accidental, queden cobertes les indemnitzacions que hagi d'assumir el prenedor de l'assegurança.

Hi ha molts tipus d'assegurances de responsabilitat civil, que afecten tots els àmbits en els quals és comú o possible causar danys: conducció de vehicles, àmbit professional, en la llar, activitats com la caça i la pesca…

Què és la responsabilitat civil en una assegurança?

Com hem explicat anteriorment, la responsabilitat civil es refereix als danys que s'ocasionen a tercers. Aquesta pot contractar-se de dues maneres:

 • Responsabilitat civil obligatòria: cobreix els danys materials i físics amb la quantia mínima exigida per la llei
 • Responsabilitat civil voluntària: l'asseguradora amplia la cobertura a supòsits que superen l'import exigit per la llei

Per a quines activitats és obligatòria l'assegurança de responsabilitat civil?

Hi ha algunes activitats que han d'estar assegurades amb cobertura de responsabilitat civil, mentre que en unes altres és recomanable fer-ho, però no necessari.

L'assegurança de responsabilitat és obligatòria en aquests casos:

 • Conducció d'automòbils
 • Pràctica de caça
 • Ús de drons
 • Tinença de gossos de races potencialment perilloses
 • Algunes activitats professionals: serveis sanitaris en l'àmbit privat, advocats, corredors d'assegurances, intermediaris financers, treball de manteniment d'ascensors, locals d'activitats d'oci, empreses de transport col·lectiu, agències de viatge, professionals del sector financer…

Encara que no és obligatori, sí que és recomanable comptar amb una assegurança de responsabilitat civil en aquests casos:

 • En l'àmbit de la llar
 • Empreses i autònoms
 • Gerents i administradors
 • Usuaris de bicicletes, patinets i altres vehicles de mobilitat personal (MVP)

H2: Cobertures de les assegurances de responsabilitat civil

Les principals cobertures incloses en les assegurances de responsabilitat són la indemnització per danys involuntaris a tercers, ja siguin materials o personals, i l'assistència jurídica en cas que la situació s'hagi de resoldre per la via judicial.

Algunes de les cobertures addicionals, que acostumen a incloure’s en l'assegurança de responsabilitat civil per a empreses, són les següents:

 • Responsabilitat civil d'explotació: cobreix tots els danys derivats de tenir una empresa o local
 • Responsabilitat civil locativa: cobreix els danys ocasionats al local d'un tercer
 • Responsabilitat civil patronal: cobreix la responsabilitat d'una empresa davant els danys que puguin sofrir els treballadors
 • Responsabilitat civil de productes: derivada de fabricar o distribuir productes en mal estat
 • Responsabilitat civil creuada: cobreix els danys entre empreses que treballen en una obra
 • Responsabilitat civil post treballs: danys que es produeixen una vegada acabat o lliurat un treball.
 • Responsabilitat civil de provadors: reclamacions per la prova d'un vehicle
 • Responsabilitat civil mediambiental: per danys a l'entorn natural
 • Responsabilitat civil d'aparells de diagnòstic: per danys derivats de l'ús de maquinària de diagnòstic

Contracta la teva assegurança de responsabilitat civil amb Mussap

A Mussap comptem amb diverses modalitats d'assegurances que inclouen la cobertura de la responsabilitat civil.

La nostra assegurança de responsabilitat civil d'empresa té un ampli ventall de cobertures addicionals disponibles d'acord amb les necessitats de la teva empresa. Posa't en contacte amb nosaltres i dissenyarem una protecció a la teva mesura!

Algunes altres de les nostres pòlisses que inclouen la responsabilitat civil són: l'assegurança de llar, l'assegurança de caça, l'assegurança de patinet elèctric, l'assegurança de bicicleta, l'assegurança de pesca, l'assegurança de mascotes i la nostra assegurança de cotxe.

Troba l'assegurança que estàs buscant amb les millors condicions a Mussap!